O nas

Możesz być artystą, który chciałby przedstawić siebie i swoją pracę, a może to strona firmowa, a sama firma ma misję do opisania.


Regulamin Biblioteki Szkolnej oraz Centrum Informacji Multimedialnej w Zespole Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie

I. Postanowienia ogólne

1. Biblioteka jest między przedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym
uczniom, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym szkoły oraz
rodzicom/opiekunom prawnym.
2. Zbiory biblioteczne wypożyczane są czytelnikom do domu (za pośrednictwem nauczyciela
bibliotekarza) oraz udostępniane na miejscu (wolny dostęp do księgozbioru podręcznego
i czasopism).
3. Jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres jednego miesiąca,
płyty CD na tydzień.
4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
5. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00
6. Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00.
7. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków oraz napojów.
8. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili
wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne
nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach.
9. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia wypożyczający zobowiązany jest zwrócić
bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej
wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) książki.
10. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa
tygodnie przed końcem roku szkolnego.
11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego
rozliczenia się z biblioteką .
12. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed
zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego
ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać w czytelni.
13. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny
udział w pracach biblioteki mogą być przyznane na koniec roku nagrody książkowe.
14. Każdy czytelnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
15. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie szkoły sankcji
w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu.
16. Załącznikiem do Regulaminu Biblioteki Szkolnej jest Regulamin Korzystania z Czytelni
oraz Centrum Informacji Multimedialnej.

II. Organizacja biblioteki szkolnej

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły, który:

1) zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę
biblioteki.
2) zatrudnia wykwalifikowanych bibliotekarzy, zapewniając im warunki do dalszego
doskonalenia zawodowego,
3) przydziela w danym roku kalendarzowym środki finansowe na działalność biblioteki
szkolnej,
4) zarządza skontrum zbiorów biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) inspiruje i ocenia pracę biblioteki,

2. Biblioteka szkolna obejmuje trzy pomieszczenia:

1) wypożyczalnię,
2) czytelnię wraz z Centrum Informacji Multimedialnej,
3) pomieszczenie opracowywania zbiorów z zapleczem socjalnym.

3. Biblioteka szkolna gromadzi następujące zbiory:

1) podręczniki szkolne,
2) programy nauczania dla nauczycieli,
3) lektury podstawowe i uzupełniające z języka polskiego,
4) wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe,
5) literaturę pedagogiczną, psychologiczną, dydaktyczną,
6) literaturę fachową( z zakresu logistyki, ekonomii, informatyki, hotelarstwa, reklamy) związaną z profilem szkoły,
7) beletrystykę,
8) prasę dla uczniów i nauczycieli,
9) informacje o regionie,
10) materiały o tematyce prozdrowotnej.

4. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz.

III. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1. Praca nauczyciela bibliotekarza obejmuje dwa zasadnicze tory działania:

1) pedagogiczno – dydaktyczny,
2) organizacyjno – techniczny.

2. Praca pedagogiczno-dydaktyczna obejmuje:

1) udostępnianie zbiorów,
2) prowadzenie działalności informacyjnej, słownej i wizualnej, zbiorów biblioteki,
3) poznawanie uczniów i ich potrzeb czytelniczych oraz zainteresowań,
4) udzielanie porad w doborze pozycji książkowych w zależności od potrzeb
i zainteresowań uczniów,
5) informowanie uczniów i nauczycieli o zakupionych nowościach wydawniczych,
za pomocą różnych nośników informatycznych,
6) współdziałanie z nauczycielami w zakresie rozwoju kultury czytelniczej
uczniów,
7) współpracę z nauczycielami, rodzicami uczniów ze szkolnymi organizacjami
i kołami zainteresowań,
8) współpracę z bibliotekami pozaszkolnymi, publicznymi,
9) analizę stanu czytelnictwa na posiedzeniach rady pedagogicznej (2 razy w ciągu
roku),
10) przeprowadzanie lekcji zapoznawczych z warsztatem biblioteki w klasach pierwszych,
11) przeprowadzanie zajęć z zakresu edukacji medialnej i czytelniczej w
Technikum i Szkole Branżowej ,
12) wyrabianie nawyku korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki,
13) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
14) zapewnienie uczniom opieki podczas zastępstw.

3. Praca organizacyjno-techniczna obejmuje:

1) gromadzenie, opracowanie i ewidencja zbiorów w programie MOL NET+,
2) selekcję zbiorów przy współudziale nauczycieli i po uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły,
3) uzgadnianie pozycji książkowych przekazywanych nauczycielom na stany
poszczególnych gabinetów (każdorazowo na rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego),
4) kwartalne sporządzanie zapotrzebowań nauczycieli na pomoce dydaktyczne,
5) organizację udostępnienia zbiorów poprzez:

  • a) opracowanie regulaminu czytelni i wypożyczalni,
  • b) przekazywanie kompletów książek do pracowni i gabinetów,
  • c) prowadzenie statystyki wypożyczeń zbiorowych i indywidualnych,
  • d) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej (księgi inwentarzowe, dziennik biblioteki szkolnej, ewidencja obecności, tematyka zajęć)w programie MOL NET+

6) planowanie pracy biblioteki szkolnej (opracowanie Rocznego Planu Pracy
Biblioteki Szkolnej),
7) kwartalne uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
8) przejmowanie i przekazywanie protokolarne Biblioteki przy zmianie nauczyciela
bibliotekarza,
9) kserowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli,
9) dbanie o estetykę pomieszczeń biblioteki,
10) stopniowe opracowywanie i wprowadzanie całego księgozbioru do systemu bibliotecznego MOL NET+ ,
11) doskonalenie warsztatu pracy.

IV. Regulamin czytelni

1. Czytelnia czynna jest codziennie od 7.30 do 14.00.
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie ( ich rodzice) oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni ZS nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie.
3. Korzystający z czytelni wpisuje się do „ Zeszytu odwiedzin czytelni”.
4. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod
koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
5. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, do pozostałych zbiorów za pośrednictwem
bibliotekarza.
6. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych
materiałów bibliotecznych.

V. Regulamin korzystania z Centrum Informacji Multimedialnej

1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie ( ich rodzice) oraz pracownicy
pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły.
2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach
naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać
do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
4. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
5. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami
lekcyjnymi.
6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych
programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
7. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza
(np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
8. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu
wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie straty
powstałe z ich winy.
9. Zabrania się wkładania oraz podłączania własnych nośników pamięci
USB do komputera bez zgody bibliotekarza.
10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać
bezzwłocznie bibliotekarzowi.
11. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa
do korzystania z komputerów.

Opracowała:
nauczyciel-bibliotekarz
Marzanna Wiśniewska

Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie

Up ↑